Zaprojektuj kartkę świateczną!


Konkurs na projekt karki świątecznej AKCJI SZTUKI.NOWE

Dla tych, którzy nie wiedzą od czego zacząć podpowiedź: dwie choinki, zróbcie coś z nimi i … udostępnijcie innym na Facebooku. Zapraszamy do zabawy. Najlepsze pomysły nagrodzimy publikacją!

choinka w różowej akcji

choinka zielonooka

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator – Konkurs organizowany jest przez Akcję Sztuki we współpracy z Urzędem Miasta Tychy oraz Miejskim Centrum Kultury w Tychach.
2. Temat : projekt kartki świątecznej II edycji Akcji Sztuki noszącej tytuł NOWE.
3. Cel: pozyskanie ciekawych projektów artystycznych kartek świątecznych. Pokazanie Tychów jako miasta otwartego na sztukę współczesną.
4. Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział KAŻDY, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
5. Warunki projektu

• Tematem projektu są Święta Bożego Narodzenia i/lub Nowy Rok w ujęciu artystycznym.
• Projekt musi pokazywać NOWE w sztuce:
• poprzez zastosowaną technikę np. kolaż, asamblaż, instalację, digrafię, found footage i inne techniki eksperymentalne.
• poprzez sposób ujęcia tematu.
• poprzez układ graficzny, typografię.
• Kartka musi być kwadratem.
• Rozdzielczość oryginału, który zwycięzcy udostępnią organizatorom konkursu musi wynosić: 300dpi dla formatu 15x15cm.
• Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie 10 projektów konkursowych.
• Każdy autor publikując własny projekt kartki świątecznej na Facebooku akceptuje regulamin konkursu.
• Niespełnienie któregokolwiek z warunków dyskwalifikuje projekt w konkursie Akcji Sztuki.Nowe.

6. Termin zgłoszeń
Prace konkursowe należy opublikować na stronie konkursu na Facebooku lub dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2010 roku. W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.
7. Miejsce składania projektów i dane kontaktowe Organizatora.
Projekt należy opublikować na stronie Facebooka. Osoby nie zarejestrowane na Facebooku mogą dostarczać projekty pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście z dopiskiem „AKCJA SZTUKI > konkurs”.

e-mail: akcjasztuki[at]gmail.com
Miejskie Centrum Kultury , 43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26.

Projekt zostanie opublikowany na Facebooku przez organizatorów konkursu.
8. Jury
W skład jury konkursowego wejdą praktykujący projektanci grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej – 3 osoby zaproszone przez Organizatora.
9. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 października 2010 r.
Zwycięzca i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o wynikach telefonicznie. Werdykt jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Akcji Sztuki oraz na stronie konkursu na Facebooku.
10. Nagrody
Jury przyzna 7 równorzędnych nagród. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Nagrodą w konkursie jest publikacja wybranego przez jury projektu.

Zwycięzcy otrzymują równorzędne nagrody:
• Nagrodą jest opublikowanie zwycięskiej kartki świątecznej.
• Każdy laureat otrzyma 150 kolekcjonerskich kartek świątecznych projektu Akcja Sztuki > Nowe. 100 szt. Własnego wzoru, oraz po 10 pozostałych.
• Inne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Przyjęcie nagrody przez zwycięzcę jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu na następujących polach eksploatacji:

* utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu tj.: wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, ilość i wielkość nakładu,
* obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których utwór utrwalono, czyli wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, rozpowszechniania, wykorzystania utworu do innego celu.

Niezależnie od nagrody ze zwycięzcą zostanie podpisana odrębna umowa określająca warunki dalszej współpracy między Autorem zwycięskiego projektu a Organizatorem konkursu, obejmująca ewentualne modyfikacje projektu i nadzór autorski nad wdrażaniem systemu identyfikacji wizualnej za dodatkowym wynagrodzeniem w ustalonej przez strony wysokości.
11. Wystawa
Organizator konkursu przewiduje zorganizowanie wystawy nagrodzonych i wybranych prac, zgłoszonych do konkursu. Wyboru prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej dokona Jury.
12. Akceptacja warunków konkursu
Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu i z oświadczeniem, iż złożone na konkurs projekty stanowią oryginalne dzieło autorów i nie naruszają one praw osób trzecich oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego i promocji projektu Akcja Sztuki.
13. Odbiór prac nienagrodzonych i niebiorących udziału w wystawie.
Zgłoszone prace nie będą odsyłane uczestnikom.
Oryginały nadesłane na konkurs będzie można odebrać w siedzibie Organizatora od dnia 15 lutego 2011 r.


>> RSS 2.0 feed. >> Both comments and pings are currently closed.

AddThis Social Bookmark Button

Comments are closed.